Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

StopTrik MFF predstavlja: Estonska animacija z lutkami

News

StopTrik MFF predstavlja: Estonska animacija z lutkami

igor unuk


Vljudno vabljeni na StopTrik MFF pred-dogodek, ki bo osredotočen na estonsko animacijo z lutkami!

 

Trajanje: 66’

 

“Nuku” v estonščini pomeni “lutka”, torej ime slavnega produkcijskega studia Nukufilm preprosto označuje poglavitno interesno področje talinskih filmskih ustvarjalcev. Studio, ustanovljen leta 1993 na osnovi nekdanjega Tallinnfilmstudia ustanovljenega leta 1957, je še vedno eden izmed najbolj zanimivih in globalno vplivnih centrov animiranega filma.

“Amaterski filmi nikoli ne povrnejo nastalih stroškov, ampak, če ne zmoreš ustvariti dobrih amaterskih filmov, ne moreš ustvariti niti dobrih komercialnih.” je nekoč dejal Arvo Nuut, umetniški vodja omenjenega studia. Bistvo produkcijske strategije Nukufilma je kolektivnia angažiranost in strast do umetnosti. Avtorji Nukufilma menjajo svoje funkcije med delovanjem in sodelovanjem v različnih produkcijah, kot režiserji, pisatelji, animatorji ali scenografi. Nadrealistična občutljivost Nukufilm produkcije prispeva k množični priljubljenosti umetnosti animacije v Estoniji - izjemnemu pojavu Vzhodnoevropske kinematografske krajine. Absurdne filmske vizije se razkrivajo v očeh radovednega, nemočnega in očaranega gledalca. Čeprav veliko avtorjev Nukufilma v svojih delih uporablja različna digitalna orodja in filmske posnetke, bi lahko večino njihove studijske produkcije označili kot tradicionalno animacijo z lutkami. Toda izraz “tradicionalen” se ne zdi ustrezen v primeru zgodovin, ki se napajajo z abstraktnimi in absurdnimi kvazi-logičnimi naracijami. Vizualni ritem podob, ki predstavlja enakovredno nenavadne in tipične figure konstruira zgodbe osredotočene na materialnih transformacijah doseženih preko telesnega odvzemanja in pridobivanja, menjave kostumov in razpadanja seta ali teles.

 

Selekcijo štirih animacij, narejenih pri Nukufilm, zaokrožuje "Fly Mill” v režiji Anu-Laure Tuttelberg, ene izmed najbolj nadarjenih umetnic mlajše estonske generacije na področju filma z lutkami. Film, ki je nastal kot študentsko delo na estonski Umetniški Akademiji, predpostavlja interes Anu-Laure Tuttelbeg v izkrivljenem pripovedništvu in sofisticirani lutkovni umetnosti. To so specifike umetniške izraznosti, katerim sledi tudi v kasnejih delih realiziranih v okviru Nukufilma.


StopTrik IFF Presents: Estonian Puppet Animation

 

You are cordialy invited to join us on a StopTrik IFF pre-event focused on Estonian puppet animation!

 

Runtime: 66'

 

“Nuku” in Estonian means “puppet” therefore the name of the famous production studio Nukufilm simply designates Tallinn’s filmmakers’ major field of interest. Studio, formed in 1993 on the basis of former Tallinnfilmstudio established in 1957, remains one of the most intriguing and worldwide influential center of animated film. 

"Auteur-films will never bring back their expenses, but if you cannot do good auteur-films, you can't do good commercial films either" once said Arvo Nuut, an artistic director of the studio. The core of Nukufilm’s production strategy is a unique collective engagement and passion for art. The authors of Nukufilm shift in their functions while participating and collaborating in various productions as directors, writers, animators or set designers. Surreal sensitivity of Nukufilm realizations contributes to the massive popularity of animation art in Estonia, an exceptional phenomena in the landscape of the Eastern European cinematographies. Absurd film visions unveil in the eyes of the curious, defenceless and enchanted viewer.

Although a lot of Nukufilm’s authors employ in their works different digital and live-action means of expression, majority of Studio’s production could be named as a traditional puppet film. But the term “traditional” doesn’t seem adequate in case of histories driven by abstract and absurd quasi-logical narrations. Visual rhythm of images representing equally peculiar as typical figures constructs the plots focused on material transformations achieved by corporeal loses and gaining, cross-dressing, set or bodies disintegration.

The selection of 4 films produced in Nukufilm is complemented by "Fly Mill" directed by Anu-Laura Tuttelberg, one of the most talented puppet film artist of young Estonian generation. Film created as a student work at the Estonian Art Academy anticipates Tuttelberg's interest in twisted storytelling and sophisticated puppetry art, the artistic features that she pursues further in following works realized under the label of Nukufilm.