Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Ob železnici 8
Maribor, Upravna enota Maribor, 2000
Slovenia

StopTrik International Film Festival is dedicated to stop motion techniques of hand-made, spatial animation as puppet film, claymation, object or photography manipulation, animation of loose materials (such as salt, sand etc), pixilation, traditional cut-out and many more. The list of sub-genres could be complemented with such exceptional techniques as animation of lights, fire, yarns, threads. Artists' imagination is limitless and so we can be neither orthodox nor strict while defining the term "stop motion". The ultimate goal of this unique annual gathering is to admire and celebrate artistry of hand-made, spatial animation together with all the other drifters of the surreal, absurd or merry highways who are ready to pursue frame by frame illusion.

Animacije 2018

Justi Fitness

Lina Dvoršak

Justi Fitness/ Fitnes Justi

Justyna Pazdan (Film School in Lodz)

2017, POL, 07’43”


Crooked spine? Sight problems? Poor concentration? I invite you to JustiFitness – meditation, relaxation and energy injection in one. Take a bottle of water, it will be useful! Special Mention in the Experimental Category “Formanimy” at O!PLA Festival 2018.


Kriva hrbtenica? Težave z vidom? Slaba koncentracija? Vabljeni v Fitnes Justi – meditacija, sprostitev in energijska injekcija v enem. Prinesite steklenico vode, prišla vam bo prav! Posebna pohvala v kategoriji eksperimentalnega filma ''Formanimy'' na Festivalu O!PLA 2018.

Little Giant

Lina Dvoršak

Little Giant/ Mali velikan

Maciej Dydyński

2017, POL, 03’08”


 A music video was inspired by the form and movement of liquids and micro scale, which resembles and brings the impression of the macro world. Just look inside the aquarium to see the cosmos. Music: LASY. II Place in the Experimental Category “Formanimy” at O!PLA Festival 2018.


Kot navdih za film je služila mikroskopska podoba oblik in gibanja tekočin, ki ustvarja vtis in spominja na makroskopsko podobo sveta. Poglejte v akvarij in uzrli boste vesolje. Glasba: LASY. Drugo mesto v kategoriji eksperimentalnega filma ''Formanimy'' na Festivalu O!PLA 2018.

With the Artist’s Kind Permission

Lina Dvoršak

With the Artist’s Kind Permission/ Z dovoljenjem avtorja/ Dzięki uprzejmości artysty

Piotr Bosacki

2016, POL, 10’10”


 In the film, Piotr Bosacki explains the phenomenon of the emergence of a work of art. Literary layer of the film, as usual in Bosacki’s works, balances between the seriousness and mockery. On the one hand, we listen to a lecture on basic science. On the other hand, statements uttered by the author somehow banter with their own meaning. It is all accompanied by elaborate classical animation. III Place in the Experimental Category “Formanimy” at O!PLA Festival 2018.


V filmu Piotr Bosacki razloži fenomen nastanka umetniškega dela. Kot je običajno v Bosackijevih delih, je literarna plast filma v ravnovesju med resnostjo in posmehom. Na eni strani poslušamo predavanje o temeljni znanosti, na drugi strani se avtorjeve besede nekako norčujejo iz lastnega pomena. Vse skupaj spremlja dovršena klasična animacija. Tretje mesto v kategoriji eksperimentalnega filma ''Formanimy'' na Festivalu O!PLA 2018.

Stardust

Lina Dvoršak

Stardust/ Zvezdni prah/ Gwiezdny pył

Elena Volozneva (Nicolaus Copernicus Univerity in Torun)

2018, POL, 02’05”


Iron powder mixed with car oil was used to carry out the work, which was then manipulated by means of a neodymium magnet placed under the animation table. The effect has been perfectly synchronized with electronic music. I Place in the Experimental Category “Formanimy” at O!PLA Festival 2018.


Film je bil narejen iz železnega prahu, pomešanega z motornim oljem, zmes pa je bila manipulirana z magnetom iz neodima, postavljenega pod animacijsko tablo. Učinek je bil dovršeno sinhroniziran z elektronsko glasbo. Prvo mesto v kategoriji eksperimentalnega filma ''Formanimy'' na Festivalu O!PLA 2018.

The Gallery

Lina Dvoršak

Capture.PNG

The Gallery/ Galerija/ Galeria

Robert Proch (Academy of Fine Arts in Poznań)

2010, POL, 5'


 A black and white line, with only a few accents within a bright red stain, forms a satirical parable on the consumer habits of modern society. Today, a real man and a real woman find the true meaning of life in a shopping mall.


 Črno-bela črta z le nekaj poudarki v svetlo rdečem madežu oblikuje satirično pripoved o potrošniških navadah sodobne družbe. Danes pravi moški in prava ženska najdeta pravi pomen življenja v nakupovalnem središču.

What Happens When Children Don't Eat Soup

Lina Dvoršak

02. „Co się dzieje gdy dzieci nie chcą jeść zupy”, reż. Paweł Prewencki.jpg

What Happens When Children Don't Eat Soup/ Kaj se zgodi, ko otroci ne jedo juhe/ Co się dzieje, gdy dzieci nie chcą jeść zupy

Paweł Prewencki (University of Arts in Poznań)

2012, POL, 8'


 Two siblings, watched by their grandfather, sit at the table and struggle to finish their soup. The children don’t want to eat, they scoop the soup up reluctantly, looking for a possible way to break free from the table.


 Otroka, ki ju čuva njun dedek, sedita za mizo in se borita s svojo juho. Ne želita jesti, juho zajemata z odporom in iščeta možnosti, da bi pobegnila od mize.

Lumberjack

Lina Dvoršak

03. „Drwal”, reż. Paweł Dębski.jpg

Lumberjack/ Drvar/ Drwal

Paweł Dębski (FUMI Studio)

2011, POL, 15'


A lumberjack and his little son live in a solitary little house hidden between a boundless forest and a huge ocean cliff. One day when they go to the forest together, the lumberjack cuts down a strange tree. It totally changes him and turns their life upside down. Paweł Dębski died prematurely in July 2018.


 Drvar in njegov mali sin živita v samotni hiški, skriti med brezmejnim gozdom in ogromno pečino. Ko gresta nekega dne skupaj v gozd, drvar poseka čudno drevo. To ga popolnoma spremeni in obrne njuno življenje na glavo. Paweł Dębski je umrl prezgodnje smrti julija 2018.

Luke and Lotta

Lina Dvoršak

04. „Łukasz i Lotta”, reż. Renata Gąsiorowska.jpg

Luke and Lotta/ Luka in Lotta/ Łukasz i Lotta

Renata Gąsiorowska (Film School Lodz)

2012, POL, 9'


 A short story about the cone-girl Lotta and the pear-boy Luke who go for a date. They live in a world where your shape depends on your personality. Pointy, brisk Lotta and round, slow Luke obviously don't fit to each other, but they try to do their best.


 Kratka zgodba o stožčastem dekletu Lotti in hruškastemu fantu Luki, ki gresta na zmenek. Živita v svetu, v katerem je telesna oblika odvisna od osebnosti. Koničasta, živahna Lotta in okrogel, počasen Luka očitno nista za skupaj, a se kljub temu trudita po svojih najboljših močeh. 


Hipopotamy

Lina Dvoršak

05. „Hipopotamy”, reż. Piotr Dumała.jpg

Hipopotamy/ Hipopotamija

Piotr Dumała (FUMI Studio)

2014, POL, 13'


 A few naked women and children are bathing in a river. They are being secretly observed by a group of men who, at one point, decide to approach them, in a violent manner, as if inspired by the behavior of hippopotamuses.


 Nekaj golih žensk in otrok se kopa v reki. Skrivaj jih opazuje skupina moških, ki se naenkrat odločijo, da se jim približajo na nasilen način, kot da bi jih navdihnilo vedenje povodnih konjev.

A Documentary Film

Lina Dvoršak


A Documentary Film/ Dokumentarni film/ Dokument

Marcin Podolec (Film School Lodz)

2015, POL, 7'


Portrait of a father, whose children live their own lives far away from him.


 Portret očeta, katerega otroci živijo daleč stran.

Beside Oneself

Lina Dvoršak

07. „Wyjdę z siebie”, reż. Karolina Specht.jpg

Beside Oneself/ Ves iz sebe/ Wyjdę z siebie

Karolina Specht (Film School Lodz)

2016, POL, 5'


 One day, She notices that something strange is going on with Him... "Beside oneself" is a short animation film about confrontation between ideas of things and a real world. Do we live with real people, or only with our imagination of them?


 Nekega dne Ona opazi, da se z Njim dogaja nekaj čudnega ... »Ves iz sebe« je kratek animirani film o konfrontaciji med idejami o stvareh in resničnim svetom. Ali živimo z resničnimi ljudmi ali pa samo z našo predstavo o njih?


A Ballad of Four Horses

Lina Dvoršak

01 The Ballad of Four Horses.jpg

A Ballad of Four Horses/ Balada o štirih konjih/ Balada o štyroch koňoch

Gratex

1995, SVK, 4'


 The first Slovak computer animated music video. Music: Peter Lipa.


 Prvi slovaški računalniško animirani glasbeni video. Glasba: Peter Lipa.


01 gratex.png

Lina Dvoršak

02 Steps, Jumps, Years.jpg

Steps, Jumps, Years… and the Last One Turn the Lights Off/ Koraki, skoki, leta ... in zadnja_i ugasne luči/ Kroky, skoky, roky… a posledný zhasne

Katarína Kerekesová, Vanda Raýmanová, Michal Struss, Karol Holubčík, Maroš Končok, Vlado Král, Martina Matlovičová, Matej Klade, Martin Snopek

1995, SVK, 5'


 100 years of cinema in animated box.


 100 let kina v animirani škatli.


02 vanda raymanova.jpg
02 katarina-kerekesova.jpg
02 i 04 vladimir kral.png
02 i  09 martin snopek.jpg

Glider

Lina Dvoršak

03 Glider.jpg

Glider/ Jadralno letalo/ Vetroň

Igor Derevenec, Juraj Krumpolec

1997, SVK, 4'


 The first Slovak music video made completely by computer using 3D animation. Music: Hex.


 Prvi slovaški glasbeni video, v celoti narejen z uporabo 3D računalniške animacije. Glasba: Hex.


03 igor derevenec.jpg
03 juraj krumpolec.jpg

Double voice invention a-minor

Lina Dvoršak

04 Double voice invention a-minor.jpg

Double voice invention a-minor/ Dvoglasna invencija v A-molu/ Dvojhlasná Invencia A-Mol

Vladimír Král

1998, SVK, 2'


 The chase of the redhood and the wolf, with the sad end.


 Lov rdeče kapice in volka z žalostnim koncem.


02 i 04 vladimir kral.png

In the Box

Lina Dvoršak

05 In the Box.jpg

In the Box/ V kocki/ V kocke

Michal Struss (VŠMU, Peter Veverka)

1999, SVK, 6'


 Short film about space.


 Kratki film o prostoru.


02 i 05 Michal_Struss.jpg

Lionardo Mio

Lina Dvoršak

06 Lionardo Mio.jpg

Lionardo Mio

Ivana Šebestová (VŠMU)

2004, SVK, 7'


 Florence, 1500 A. C. A theatre company performs a love story à la commedia dell’arte: Harlequin desires Columbine, but she loves a noble and mysterious painter Leonardo da Vinci. The story gets tangled, nobody knows anymore what fiction is and what reality. Only Leonardo keeps his head cool and makes use of the emotional disorder to create his masterpieces.


 Firence, 1500 pr. n. št.. Gledališki kolektiv izvaja ljubezensko zgodbo v stilu commedie dell'arte: Harlekin želi Kolombino, ona pa ljubi plemenitega in skrivnostnega slikarja Leonarda da Vincija. Zgodba se zaplete, nihče več ne ve, kaj je fikcija in kaj realnost. Le Leonardo ohrani trezno glavo in uporabi to čustveno zmedo, da ustvari svoje mojstrovine.


06 ivana sebestova.jpg

Viliam

Lina Dvoršak

07 Viliam.png

Viliam

Veronika Obertová (Ove Pictures)

2009, SVK, 7'


 A story of Viliam, who lives his own animated life within the real world. Childish fun turns into a problem, the problem becomes a solution. No solution is perfect though…


 Zgodba o Viliamu, ki živi lastno animirano življenje znotraj resničnega sveta. Otroška igra postane problem, problem postane rešitev. Vendar nobena rešitev ni popolna ...


07 Veronika Obertová.jpg

tWins

Lina Dvoršak

08 twins.jpg

tWins

Peter Budinský (VŠMU)

2011, SVK, 6'


 The story is about two Siamese twins fighting each other in the boxers’ ring. “Thanks” to their disability, they are sharing professional and private life, both from the different social side. The story is coming to the head when the smaller from the brothers tries to win a common fight. However, situation presents that one part cannot be without another part.


 Zgodba o siamskih dvojčkih, ki se med seboj borita v boksarskem ringu. Zaradi invalidnosti si delita poklicno in zasebno življenje, oboje iz različnih socialnih strani. Zgodba doseže vrhunec, ko manjši od bratov poskuša zmagati v skupnem boju. Vendar situacija pokaže, da en del ne more obstajati brez drugega.


08 peter budinsky.png

The Last Bus

Lina Dvoršak

09 last bus.jpg

The Last Bus/ Zadnji avtobus/ Posledný autobus

Ivana Laučíková, Martin Snopek (feelmefilm)

2011, SVK, 15'


 A short film about people who are hunted.


 Kratki film o ljudeh, ki jih lovijo.


09 ivana laucikova.jpg
02 i  09 martin snopek.jpg